ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบกลางภาค 1 ปีการศึกษา 2561