ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บทเรียนแอปพลิเคชันมัลติมีเดีย 60
ข้อสอบ ออนไลน์ ทุกระดับชั้น 152
เรื่อง การจัดเตรียมผักและผลไม้ ป 2 48
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 2 40
อาหารหลัก 5 หมู่ แต่ละหมู่มีอะไรสำคัญอย่างไร ป.6 34
ปกหลักสูตร โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 48
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้61 36
ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ป 6 63
ข้อมูลรอบตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 31
ข้อมูลน่าเรียน ป2 32
6 วิธีเย็บขั้นพื้นฐานที่ต้องรู้ ป 6 60
กิจกรรมการเรียนรู้ การชุน (Darning) ป 6 31
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 65
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป 4 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.53 MB 56
แนวทางการพัฒนา-การวัดและประเมิน-คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 34
งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ๒๐๑๐(อนุญาติให้แก้ไขได้ครับ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 32
สมุดเล่มเล็กบรรชีคำพื้นฐานป6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 33
ก-ฮ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 36