ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บทเรียนแอปพลิเคชันมัลติมีเดีย 63
ข้อสอบ ออนไลน์ ทุกระดับชั้น 155
เรื่อง การจัดเตรียมผักและผลไม้ ป 2 51
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป 2 43
อาหารหลัก 5 หมู่ แต่ละหมู่มีอะไรสำคัญอย่างไร ป.6 37
ปกหลักสูตร โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 51
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้61 38
ประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ป 6 65
ข้อมูลรอบตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.86 MB 34
ข้อมูลน่าเรียน ป2 34
6 วิธีเย็บขั้นพื้นฐานที่ต้องรู้ ป 6 63
กิจกรรมการเรียนรู้ การชุน (Darning) ป 6 34
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ 68
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป 4 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.53 MB 58
แนวทางการพัฒนา-การวัดและประเมิน-คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 36
งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ๒๐๑๐(อนุญาติให้แก้ไขได้ครับ) Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 36
สมุดเล่มเล็กบรรชีคำพื้นฐานป6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 35
ก-ฮ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.64 MB 38