ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเอกสารนักเรียน
ผลสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2,4-5 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 273) 26 พ.ค. 61
ผลการทดสอบ/ประเมินคุณภาพนักเรียน O-NET ป.6 , NT ป.3 (อ่าน 180) 26 พ.ค. 61
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 187) 26 พ.ค. 61
ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ (อ่าน 205) 26 พ.ค. 61
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 183) 26 พ.ค. 61