คณะผู้บริหาร

นางอรุณศรี ดำบรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรัญญา เจริญสุข
ครู คศ.3

นายอาทิตย์ ศิลาจิ๋ว
ครู คศ.3

นายกวิน บุญสงค์
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนพรรณ ธงวิชัย
ครู คศ.2

นางวิยะดา หาจันดา
ครู คศ.1

นางสาวจันทิมา ชาญบรรยง
ครู คศ.1

นายสุวัฒน์ ยอดโต
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีกิจติ ทองมีขวัญ
ครู คศ.1

นางสาวจิรยุพา คันยุไล
ครู คศ.1

นายวีระยุทธ ไชยปัญหา
ครูผู้ช่วย

นายสรายุทธ ตุ่มแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสมจิตต์ สุภประเวศ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุนัน นาคสุขปลั่ง
ครูพี่เลี้ยง