ปฐมวัย

นายอาทิตย์ ศิลาจิ๋ว
ครู คศ.3

นางสมจิตต์ สุภประเวศ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวสุนัน นาคสุขปลั่ง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0