กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีระยุทธ ไชยปัญหา
ครูผู้ช่วย